開始主要內容

職員表

職員表

 

院長室
院長
鍾志杰教授 BSc (Eng) (HKU), MSc, PhD (Southern California), CEng, FBCS, FHKIE
副院長
副院長(課程拓展)
李南玉博士, MH BSocSc (Hons) (East Asia), DipEd (CUHK), Adv DipEd, MEd (HKU), Cert (G&C)(CUHK), EdD (Durham)
副院長(資源拓展)
曾瑞強博士 BA (Alberta), PCEd (HKU), PGCBA (CPHK), MBA (CityU), EdD (Western Australia)
院長助理
鄧寶詩女士 BA (Hons) (PolyU)
 
總監
總監(行政)
曾瑞強博士 BA (Alberta), PCEd (HKU), PGCBA (CPHK), MBA (CityU), EdD (Western Australia)
署理總監(國際學院)
鍾志杰教授 BSc (Eng) (HKU), MSc, PhD (Southern California), CEng, FBCS, FHKIE
總監(持續及專業教育)
孫敏宜博士 BA (Manitoba), MEd (Sheffield), EdD (Bristol)
總監(幼兒及基礎教育)
李南玉博士, MH BSocSc (Hons) (East Asia), DipEd (CUHK), Adv DipEd, MEd (HKU), Cert (G&C)(CUHK), EdD (Durham)
總監(護理教育)  
梁淑琴博士 BBA (CUHK), DipEpid&AppliedStat (CUHK), PhD (PolyU), RN (General) (NCHK), FHKAN
總監(學務)
胡琬瑛女士 TCert (Grantham), BPhil (Exeter), MA (HKBU)
   
副總監
副總監(行政)
葉秀華女士 BSocSc (HKU), ACS, ACIS
副總監(國際學院)
周健華博士 BSc (Essex), MSc, PhD (Wales), MIET
林非恩博士 BSSc (CUHK), PCEd (HKU), MEd, PhD (CUHK), C.Sci, C.Psychol
梁萬如博士 PGDE (CUHK), BA (Hons), MPhil, PhD (HKBU)
楊詠珊女士 BSc (London), MSc (PolyU)
   
課程總監
梁淑琴博士 BBA (CUHK), DipEpid&AppliedStat (CUHK), PhD (PolyU), RN (General) (NCHK), FHKAN
彭曉君女士 BA (Hons) (CityU), MA (CUHK), PCEd (HKU)
阮佩珊博士 BSc (Toronto), MA (San Francisco State), EdD (Southern California)
   
署理課程總監
鍾志杰教授 BSc (Eng) (HKU), MSc, PhD (Southern California), CEng, FBCS, FHKIE
   
副課程總監
鄭嘉麟博士 BSocSc (Hons), MPhil, PhD (HKBU)
周健華博士 BSc (Essex), MSc, PhD (Wales), MIET
林非恩博士 BSSc (CUHK), PCEd (HKU), MEd, PhD (CUHK), C.Sci, C.Psychol
李珠璣博士 BNursing (CUHK), MBA (Hull), MMedSc, PhD (HKU), RN, FHKAN (HK College of Education and Research)
梁萬如博士 PGDE (CUHK), BA (Hons), MPhil, PhD (HKBU)
王贊雄博士 BA, MSc (Wisconsin-Madison), EdD (Western Australia)
   
教學人員
首席講師
劉信信博士 BSc (Hons) (HKBU), MPhil (CUHK), PhD (Cambridge)
高級學術統籌主任 / 高級講師
鄭嘉麟博士 BSocSc (Hons), MPhil, PhD (HKBU)
鄭瑞琴博士 BA (Hons) (HKBU), PCEd (HKU), MPhil, PhD (HKBU)
周健華博士 BSc (Essex), MSc, PhD (Wales), MIET
Dr. Theresa Cunanan PCEd, BA, MA (HKU), PhD (East Anglia)
林非恩博士 BSSc (CUHK), PCEd (HKU), MEd, PhD (CUHK), C.Sci, C.Psychol
梁萬如博士 PGDE (CUHK), BA (Hons), MPhil, PhD (HKBU)
彭曉君女士 BA (Hons) (CityU), MA (CUHK), PCEd (HKU)
阮佩珊博士 BSc (Toronto), MA (San Francisco State), EdD (Southern California)
王贊雄博士 BA, MSc (Wisconsin-Madison), EdD (Western Australia)
學術統籌主任 / 講師 / 輔導員
嘉德智博士 BSc (Hons) (Plymouth), PhD (HKU)
陳順機博士 BSc (OUHK), MSc (Warwick), PGCert (PolyU), MHKCS, EdD (HKU)
陳曉芳女士 BA (Hons) (PolyU), MStrDesign (Politecnico di Milano)
陳張蓮女士 BA (Hons) (LU), PGDE, MA (HKBU)
陳宏達博士 BSc, PhD (HKU)
陳敏玲女士 BSocSc (HKU), MSocSc (SYU)
陳瑜琛女士 BA (Hons) (HKBU), MA (CUHK)
陳媁晶女士 BA, MA (CUHK)
陳雪妮博士 BA (Hons), MPhil, PhD (HKBU)
陳美珊女士 BA (Hons) (CityU), MA (CUHK), RSW
周俊興先生 BSc (Hons) (Lancaster), MBA (British Columbia), MStat, MMedSc (HKU)
陳倖嫚女士 BA (Chu Hai), MA, MA (CityU)
鄭宛婷女士 BA, MA (CUHK)
鄭安儀博士 BA (Hons), MPhil (LU), PhD (CUHK)
張家年先生 BSc (HKU), MSocSc (SYU), Reg Psychol
張玉敏博士 BA (Hons), MPhil, PhD (CityU)
張政立先生 BA, MPhil (CUHK)
張苕媛女士 BA (Wisconsin-Madison), PGDE, MA (CUHK)
張國文先生 BSocSc (Hons), MFA (HKBU)
張文惠博士 BSc (Hons) (HKBC), MPhil, MA (CUHK), PhD (HKUST)
蔡笑華博士 BSc, PhD (HKUST)
朱慧玲博士 BA, MA, PGCE (HKU), MEd (Sheffield), PhD (East Anglia)
崔國明先生 BSc (CUHK), PGDE(S) (OUHK), MStat (HKU)
秦嘉麗女士 BA (Hons) (LU), PGDE(S), PGDE (HKIEd), Adv. PGDE, MA (CUHK)
Mr. Martin Eastwood BA (Hons) (York), MA (Lancaster)
樊斐女士 BA (Xi’an International Studies), MA (HKBU)
馮振輝先生 BA (SCNU), MA (PolyU)
Miss Fu Minling BA (South China Agricultural), MIntR (Macquarie), MTeach (Bir-12) (Western Sydney) 
馮佩君博士 BSc, MPhil, PhD (CUHK)
馮文粹先生 BSW (Hons), MSocSc, MSocSc (CityU), RSW
何家興先生 BA (Hons), MA (York)
韓仰泓女士 HDip (渭南師範專科), BGS (OUHK), PDipCLangSK (HKU), MEd (OU)
甘穎軒博士 BA (Hons), MSocSc (HKBU), PhD (Queensland)
江少萍博士 BSocSc (Hons) (HKBC), MPhil (HKUST), EdD (CUHK)
鄺美貞女士 TCert (Grantham), BEd (Wolverhampton), MSc (CUHK), Prof. Dip.(Jewellery Design)
黎寶翔博士 MA (Kent at Canterbury), PCEd (HKU), DBA (Newcastle)
黎育培博士 BSocSc, MEcon (HKU), MPAcc (PolyU), DBA (Newcastle), FCPA (HKICPA), FRM
黎貫榮先生 BA (Hons) (Winnipeg), MA (Carleton), FRM, CFP, CFA
林嘉頴博士 BA (Hons), MPhil, PhD (HKBU), PGDE(S) (HKIEd)
林惠文博士 BA (National Tsing Hua), MA (PolyU), PGDE, EdD (HKU)
劉子基先生 BA (Hons) (De Montfort), BA (Hons) (Greenwich), MBA (Aston in Birmingham), PCEd (HKU), MABP (South Australia)
李珠璣博士 BNursing (CUHK), MBA (Hull), MMedSc, PhD (HKU), RN, FHKAN (HK College of Education and Research)
李仙仙女士 BEd (Hons) (HKIEd), MEd (HKBU)
李儉雯博士 BComm, PGDip, MECom (Curtin), PhD (HKBU), Chartered Marketer
李富華博士 BSc (Hons) (HKBU), PhD (HKU), MRSC, MHKSMS, CTP
李藹珊女士 BSc, MPhil (HKUST)
梁士倫博士 BSc, PhD (HKU)
梁桂琴女士 BSW (Hons) (CityU), MSocSc (HKU), RSW
梁雪驄先生 HonsDip, BSW (HKBC), MA (CityU)
李淑蓮女士 BA (Windsor), PGDip (HKP), MSSc (CityU)
羅潔湄女士 BA (Queensland), MAME (HKIEd)
陸偉明博士 BBA (Hons), MA (CityU), DBA (Newcastle)
麥震嵐博士 BA, MPhil (HKU), PhD (CUHK)
麥詩明女士 BA (Hons) (CityU), MBA (CUHK), GCBusRes (Newcastle), MIHRM (HK)
潘瑞榮博士 BSc (HKU), MSc (CityU), PGCE, EdD (HKU)
潘宛芬博士 MIFA (JGOHAS), BSc, PGDE, PhD (HKU)
齊雪青女士 BM (Sun Yat-sen), MSc (Florida), CHE
孫和平女士 MEd (Bristol), PGDECE (HKBU)
安尼卡女士 BSc (Rohilkhand), PGDECE (HKBU), Prof. Dip. (SCPSCU), MSc (HKU)
蕭偉雄先生 BEd, MA (CUHK)
宋惠琪博士 BEng (HKU), MSc (Arizona), PhD (HKU)
戴令賢博士 BSc (HKP), MHA (New South Wales), PhD (PolyU), RN (NBHK), RN (General) (NCHK)
鄧銘澤博士 BSc, MPhil, PhD (HKU)
丁安褀博士 BSc, MA, MPhil, PhD (HKUST)
葉大煒先生 BSc (Upper Iowa), MSocSc (CityU), MSocSc (HKBU)
曾美清女士 PGDip (CIM), MBA (Sheffield Hallam), Chartered Marketer, MCIM
謝芷艿女士 BA (Hons), MA (HKBU), PCEd (HKU), MSc (PolyU)
謝明傑先生 BSocSc, CPEC, PCLL (HKU), LLM (CityU)
謝瑋陞博士 BSc, MPhil, PhD (CUHK)
蔡思鵬博士 BA, MPhil, PhD (HKU)
徐志強博士 BEcon, MEcon, PCEd (HKU), EdD (Western Australia)
黃嘉恩博士 BS Foods & Nutrition (Cal Poly Pomona), BS (LLU), PhD (PolyU), RN, PHN (BRN), RN (General) (NCHK)
黃怡連博士 BEd (Hons) (HKIEd), MA (Nanyang Technological), PhD (PolyU)
王慧芬博士 BS (Indiana State), MBA (State of New York), DBA (Newcastle), FCPA (Aust.)
黃瑞琛博士 BA, PCEd, MPhil (HKU), PhD (Queensland)
黃梓棋先生 BEd (HKU), MA (PolyU)
王淑儀女士 BA, DipEd, MPhil (CUHK)
黃榮新先生 BSc (Hons) (Warwick), MEdAdmin (New South Wales)
王永怡博士 BA, MPhil (CUHK), PhD (Durham)
胡麗恩博士 BSc (CUHK), MPhil (HKUST), MSc (HKU), PhD (CUHK)
游貝琳博士 BA, MSocSc, PhD (HKU), AFHEA
楊雪卿女士 BA, PCEd (HKU), MA (CityU)
楊志發先生 BA (HKBU), MA (South Australia)
楊輝葉博士 BSocSc (Hons) (LC), MPhil (LU), PhD (PolyU), MAPM, MHKIPM
楊家頌博士 BA, MPhil (CUHK), PhD (HKU)
楊曜聲先生 BA (Hons) (Portsmouth), PGDE, MEd (HKU)
葉雪盈女士 BSc (Upper Iowa), BA, PGDE, MA (CUHK)
余翹光博士 BA, BA (British Columbia), MA, PhD (Exeter)
袁慧儀女士 BA (SYC), MPhil (HKBU)
張宏絢博士 BA (Hons) (LU), PhD (CUHK)
助理講師 / 助理輔導員
陳曼琪女士 BA (PolyU), MSocSc (HKU), RSW
陳安嫻女士 BSocSc (HKU), MAP-DLN (PolyU)
張靜文女士 BSocSc (Hons) (HKBU), MA (HKU)
張昱傑先生 BA (Hons), DipEd (HKBU)
侯穎欣女士 BEd (Hons) (ECE) (HKIED), MEd (HKU)
金欣穎女士 BEd, MA (CUHK)
李啟雋先生 BA, MPhil (CUHK)
黃家明女士 BA (Marymount Manhattan College), MAP-DLN (PolyU)
黃沅婷女士 BSSc (Hons) (HKBU), MSSc (SYU), RCoP (HKPS)
余昆富先生 BA (Hons) (HKBC), PGDE (CUHK), MPhil (Nanjing)
殷沛淇女士 BEd, MEd (HKBU)
   
課程行政人員
高級課程統籌主任
區潔賢女士 BBA (CUHK), MA (CityU)
陳佩珊女士 BCom (Sydney), MMgt (Macquarie)
陳佩儀女士 BCom (Hons) (Guelph), MSSc (CUHK)
何潔冰女士 BBA (York), MBus (Newcastle)
何瑞婷女士 BEcon (HKU), MSc (Leicester), MHKIHRM
葉頴怡女士 BCOMP (Monash)
李芳芳女士 BA (HKU), MEdSt (Western Australia)
吳惠香女士 BA (HKU), MSc (PolyU)
彭淑儀女士 MBA (Strathclyde)
施婷女士 BBA (Hons) (LC), PgCert (TEAM) (SPACE), MSc (Surrey)
唐嘉慧女士 BBA (Hawaii at Manoa), MCom (Auckland), MEdSt (Western Australia)
余青雲女士 TCert (Northcote), BPhil (Newcastle upon Tyne), MSc (Mgt) (PolyU)
課程統籌主任
區鳳君女士 BCom (McGill), PGDip (Murdoch)
歐陽景泰先生 BA, MA (CUHK)
陳韻怡女士 BSocSc (Hons) (CityU)
陳珮恩女士 BEng (HKUST)
植秀慧女士 BSW (Hons) (HKBU)
朱潔茹女士 BA (CUHK)
朱曼瑱女士 BSocSc (LU), MSSC (HKBU)
蔡凱芝女士 BSc (Hertfordshire)
許妙娟女士 BA (HKU), PGDE (CUHK)
江詠蕙女士 BSW (Hons) (HKBU), MEdAdmin (New England)
古珊珊女士 BSocSc (Hons) (HKBU)
林君榮先生 BEng (Hons) (HKUST)
李穎詩女士 BBA (Hons) (HKBU), MSc (PolyU)
李敏兒女士 BA (PolyU), MA (CityU)
麥婉彤女士 BA (Hons) (HKBU)
彭雪華女士 BBA (Hons) (HKBU), MA (CityU)
薛文慧女士 BBA (Hons) (LC), PgCert (TEAM) (SPACE)
溫鎔償先生 BBA (CUHK), PCEd (HKU)
黃少妍女士 BSc (Massachusetts), MSc (Napier)
胡文暉先生 BA (Hons) (LU)
楊秀雲女士 BBus (South Australia), MPA (HKBU)
楊祥邦先生 BSc (Hons), MPA (HKBU)
于琳女士 BSocSc (Hons) (HKIEd)
助理課程統籌主任
張嘉慧女士 BA (Hons) (HKBU)
鍾嘉頴女士 HonsDip, BSocSc (Hons) (SYU)
馮頴琴女士 BA (Hons) (HKBU)
馮煜淇女士 BA (Hons) (Centennial), MA (CityU) 
梁智湄女士 BSc (Hons) (London), MSocSc (CityU)
謝潔瑩女士 BBA (RMIT)
王淑甄女士 BSocSc (Hons) (HKBU)
黃筠琪女士 MA (PolyU)
王寧華先生 BBA (Hons) (CityU)
袁慧雯女士 BA (Hons) (Central Lancashire), MA (CityU)
   
行政人員
會計經理
溫秀娟女士 BSc (Hons), MBA (Wales), FCCA, CPA (HKICPA)
助理會計經理
陳馮蕙紅女士 BEcon (Sydney), MCom (New South Wales), CPA (HKICPA), CPA (Aust) (ASCPA)
何美君女士 BBA (Hons) (CityU), CPA (HKICPA)
曾天茵女士 BA (Hons) (PolyU), CPA (HKICPA)
行政經理
祁嘉穎女士 BBA (HKUST), MSc, LLM (CUHK), CRP
王慧萍女士 BA (CUHK)
葉秀華女士 BSocSc (HKU), ACS, ACIS
助理行政經理
陶昌鴻先生 Hon BSc (Toronto), CRP
國際學院院務主任
張慧雯女士 BSc, PCEd (HKU), MSc (PolyU)
楊詠珊女士 BSc (London), MSc (PolyU)
助理設計及製作經理
鄧婉貞女士 BA (Hons) (CityU), MA (CUHK)
設計及製作主任
鍾志榮先生 BSSc (CUHK)
許淑斌女士 BA (Hons) (Huddersfield)
羅藹欣女士 BA (Hons) (PolyU)
陸慶斌先生 BA (Hons) (CS) (PolyU)
譚承謙先生 BSc (Hons) (CityU)
曾綺雯女士 BSc (PolyU), MA (De Montfort)
王顯文先生 BS (HKU)
執行主任
歐陽佩儀女士 BA (Hons) (HKBU), MSc (PolyU)
張健民先生 BSocSc (Hons) (LU), MSSC, JD (CUHK)
梁燕珊女士 MA (HKBU)
勞敏玲女士 BA (York)
曾月卿女士 BA (HKU)
助理執行主任
朱迅女士 BMS (HKU)
何灝東先生 BA (Sydney), MA (CUHK)
梁顯悠女士 BA (Hons) (De Montfort), MPA (HKBU)
譚鎮邦先生 BA (UH Manoa), MSSc (CUHK)
高級行政事務主任
葉素瑛女士 BCom (Wollongong), MSc (PolyU)
行政事務主任
李詠怡女士 BBA (Hons) (CityU), MBA (London)
倪燕雯女士 BA (Hons) (HKBU)
胡慧萍女士 BSSc, GradDip (CUHK), MHRM (HKBU)
助理行政事務主任
陳趣怡女士 BA (Hons) (Northumbria)
陳詩雅女士 BSc (Hons) (PolyU)
李少玲女士 MBA (Leicester)
呂建樺女士 BSocSc (Hons) (CityU)
黃秀嫚女士 BSc (Hons) (HKBU)
黃中輝先生 BA (Hons) (C Lancashire)
人力資源經理
伍惠玲女士 BA (HKU), MBA (Leicester), MHKIHRM
助理人力資源經理
張雅霖女士 BBA (HKUST), MSc (PolyU)
人力資源主任
李綺薇女士 MBA (Exeter), MEdSt (Western Australia)
梁蔚施女士 BBA (HKUST), MMgt (Macquarie)
梁鈺欣女士 BBA (PolyU)
潘偉娟女士 BA (HKU), MSc (CityU), ACS, ACIS
資訊科技經理
何敬之先生 BSc (Hons) (Leicester), MSc (CUHK)
羅祖明先生 BEng (HKP), MSc (HKBU)
助理資訊科技經理
譚偉基先生 MBus (E-Com) (Curtin)
資訊科技主任
陳振強先生 BSc (Middlesex)
陳錦輝先生 BEng (Hons) (PolyU)
莊治民先生 BSc (UTS), MSc (HKU), MCP
黎芷君女士 BSc (HKUST), MSc (HKU)
李志偉先生 BSc (OPU), MIIT (Wollongong), MCHRIS (ES)
梁靖鑨先生 BSc (PolyU)
梁志偉先生 BSc (Hons) (London), MSc (Middlesex)
勞志強先生 Cert (SCEBU)
吳家信先生 BEng, MSc (HKU)
曾耀聰先生 BSc (London)
助理資訊科技主任
張詠倫先生 BSc (PolyU)
葉文滔先生 BA (Hons) (CS) (PolyU), MSc (CityU)
實驗室技術員/指導員
陳國樑先生 BComp (E-Commerce) (South Australia)
紀力偉先生 BS, MPhil (HKUST)
公關及傳訊經理
文志英女士 PGDip (Stirling), MMktg (Newcastle)
助理公關及傳訊經理
侯雲莉女士 BA (PolyU)
梁佩玲女士 BA (Kingston), PGDip (SPACECIM), MSocSc (CUHK)
公關及傳訊主任
陳宝源女士 BSocSc (Hons) (HKBU), Prof. Dip (SCPSCU)
林佩雯女士 BA (Hons) (HKBU), PCEd (HKU), MA (HKBU)
杜倚獅先生 BA (SYC)
黃文雅女士 BA (HKU)
學務經理
林雅頌女士 BSSc (Hons), MSSc, MA (CUHK), RSW
李美玲女士 BEcon (HKU), MA (HKBU)
學務主任
許曉紅女士 BBA (CUHK), MEdSt (Western Australia)
麥世傑先生 BBA (LU), MSc (PolyU)
黃彩霞女士 BBA, MSc (CUHK)
黃敏婷女士 BA (CUHK)
虞建英女士 BSSc, PGDE, MA (CUHK)
助理學務主任
侯苡倩女士 BSSc (Hons) (OPU)
體育事務主任
朱婉雯女士 BA (Strathclyde)

 

Collaborative Undergraduate Programmes with HKBU Faculties/Schools

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Writing for Film, Television and New Media (CIE/SCE in collaboration with Academy of Film) 
Programme Director  
譚以諾先生 BEng, MA (HKUST), PhD (HKBU)
Teaching Staff Members  
歐嘉麗博士

BA (Nat’l Taiwan Normal), DEA MA, PhD (Nat’l Inst for Oriental Lang & Civ), MA (Université Paris 8)

林震宇先生 BA (Hons) (HKBU), MA (CUHK)
   
Bachelor of Arts (Honours) in Liberal and Cultural Studies (CIE/SCE in collaboration with Department of Humanities and Creative Writing)
Programme Director  
黃國鉅博士

PhD (Tuebingen)

   
Bachelor of Arts (Honours) in Music Studies (CIE/SCE in collaboration with Department of Music) 
Programme Director  
葉浩堃博士 PhD (HKU)
Teaching Staff Member  
羅保莙博士 BM, MM (Oberlin Conservatory), DMA (Illinois)
   
Bachelor of Commerce (Honours) in Human Resources Management (CIE/SCE in collaboration with Department of Management) 
Programme Director  
許綺璀博士

BBA (Hons) (HKBU), MSocSc (UniSA), EdD (HKU)

Teaching Staff Member

 

吳敏暉女士

BBA (Hons) (HKBU), MBA (CUHK)

   
Bachelor of Social Sciences (Honours) in Environment and Resources Management (CIE/SCE in collaboration with Department of Geography)
Programme Director
歐文彬教授 BSc (Hons) (Sheffield), PhD (London)
Teaching Staff Members
招侃潛博士 BSc, PhD (HKU)
周嘉麗博士 BSc (Hons), PhD (HKBU)
郭美瑜博士 BM, MEcon (China Renmin), PhD (CUHK)
盧笛聲博士 BSc (HKU), MSc (Brunel), GradDip, MEn, PhD (Melbourne)
韋栖博士 BEng (China Pharm), MPhil, PhD (HKBU)
   
Bachelor of Social Sciences (Honours) in Integrated Communication Management (CIE/SCE in collaboration with School of Communication)
Programme Director
馮筱涓博士 MBA (W Sydney), EdD (Nottingham), MHKDA
Teaching Staff Members  
陸家稷先生 MBA (W Ontario), MMKtgCom (Canberra), MSc (HKUST)
馬麗儀博士 BSocSc (Hons) (HKBU), MPhil, MSc, PhD (CUHK)
曾良倫博士 MBA, MSSc (CUHK), EdD (HKU)
 
Bachelor of Social Sciences (Honours) in Media and Social Communication (CIE/SCE in collaboration with School of Communication)
Programme Director
黃天賜博士 BSocSc (Hons) (HKBU), MA (CUHK), PhD (HKBU)
Teaching Staff Member  
王悅博士 BA (Peking), MA (CityU), MPhil (HKBU), PhD (CUHK)
   
Bachelor of Social Sciences (Honours) in Psychology (CIE/SCE in collaboration with Faculty of Social Sciences)
Programme Director

李澤沛博士

BCogSc, MPhil, PhD (HKU)
Teaching Staff Members
陳嘉豪博士 BCogSc, PhD (HKU), MPhil (CUHK)
徐燕齡博士 BSc (UCL), MSc (Bath), PhD (HKU)
   
Bachelor of Social Sciences (Honours) in Social Policy (CIE/SCE in collaboration with Department of Social Work)
Teaching Staff Member
陳嘉褀博士 BSocSc (Hons), MSW, PhD (By Research) (HKBU)
陳綺媚博士 MA (Bradford), MSW (HKU), EdD (Bristol)
吳兆雄先生 BSW (HKBC), MSW (HKBU), RSW
蘇細清博士 BA (Tsinghua), BA (Beijing Normal), MPhil, MSSSW, PhD (By Research) (HKBU), RSW
   
Bachelor of Social Sciences (Honours) in Sport and Recreation Leadership (CIE/SCE in collaboration with Department of Sport and Physical Education)
Programme Director
段艷平博士 BS, MA (Ed) (Wuhan Inst PE), PhD (Bayreuth)
Teaching Staff Members  
高楊博士 BMed (Shandong), MMed (Sun Yat-sen), PhD (CUHK)
何昌恒先生 BSocSc (HKBU), MSc (Loughborough)
何佩雯女士 BA (Hons), PGDE (HKBU), MA (CUHK)
郭禧雯博士 BEd, MA, MEd (CUHK), PhD (HKBU)
林芷琪女士 BSocSc, MSocSc (HKBU)
彭家威先生 BSocSc, MPA (HKBU)
彭秀蓮博士 BEd (CUHK), PhD (HKBU)
吳誠先生 BA (Hons), DipEd, MPhil (HKBU)